Confrontatiematrix

Confrontatiematrix | In de confrontatiematrix van de SWOT analyse worden de kansen en bedreigingen afgezet tegen de sterkten en zwakten.

Externe analyse:

De kansen en bedreigingen zijn afkomstig uit de externe analyse.

Interne analyse:

De sterketen en zwakten komen uit de interne analyse.

 

Interne analyse + externe analyse = confrontatiematrix

Wat is een confrontatiematrix?

In de confrontatiematrix worden de volgende punten meegenomen.

 1. Kansen (Opportunities)
 2. Bedreigingen (Threats)
 3. Sterkten (Strenght)
 4. Zwakten (Weaknesses)

Doel van de confrontatiematrix

Het doel van de confrontatiematrix is nagaan of er kansen en/of bedreigingen zich voordoen voor een organisatie. De organisatie wil van de kansen nagaan of ze deze kunnen benutten en van de bedreigingen of ze deze kunnen afweren.

Het benutten van kansen of afweren van de bedreigingen kan een organisatie doen met de eigen organisatie. Een organisatie heeft sterke en zwakke punten.

Op moment dat een organisatie zicht heeft op de kansen en bedreigingen die zich kunnen voordoen, kan de strategie van de organisatie daarop aangepast worden. Daarnaast kan de interne organisatie veranderd worden. De organisatie kan door tijdig maatregelen treffen om te kunnen reageren op kansen en bedreigingen.

Confrontatiematrix maken

Een confrontatiematrix maken is relatief veel werk. Dat lukt niet in een paar dagen. De belangrijkste reden is dat er veel onderzoek nodig is die een organisatie moet uitvoeren voor de externe en interne analyse. Het kan zelf noodzakelijk zijn om één of meerdere deskundigen in te schakelen om deze analyses uit te voeren. Een voordelig alternatief is om dit onderzoek door studenten te laten doen, bijvoorbeeld een student commerciële economie.

Op moment dat vanuit de analyse de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten bekend zijn ga je deze invullen in de matrix. Om het overzichtelijk te houden kan het van belang zijn om de belangrijkste 3 kansen en de 3 bedreigingen te selecteren. Deze kun je in kolommen plaatsen van links naar rechts.

Kansen benutten

Vervolgens is het van belang om vast te stellen op welke wijze er kansen kunnen worden benut. De eerste mogelijkheid is dat je gaat kijken met welke sterkten van de organisatie kun je de kans benutten. Als er geen sterkten is binnen de organisatie om de kans te benutten, kun er bepaald worden welke zwakten er is en op welke wijze de zwakten omgebogen kan worden tot een sterkte. Dit betekent dat de organisatie intern verbeterd dient te worden. Een laatste optie is om de kans niet te gaan benutten, omdat dit de organisatie teveel dient te veranderen. Uiteindelijk betreft het een economische beslissingen, waarbij de baten hoger moeten zijn dan de lasten.

 • Kans benutten met een sterkte (of meerdere sterkten) van de organisatie.
 • De kans benut ten met een zwakte (of meerdere zwakten) van de organisatie en deze zwakte ombuigen tot een sterkte.
 • Een kans niet benutten, aangezien de organisatie op dat moment nog onvoldoende mogelijkheden heeft om de kans te benutten (of de kosten te hoog zijn).

Bedreigingen afweren

Het is voor een organisatie goed om kansen te benutten, dit is belangrijk voor de continuïteit (en financieel sterke positie). Er zijn ook bedreigingen die zich voordoen, waardoor de organisatie bepaalde doelstelling niet kan behalen. Een belangrijke doelstelling voor veel organisaties is het behalen van winst. Als er bedreigingen ontstaan dan moet een organisatie daarop reageren. De bedreigingen kunnen afgeweerd worden.

 • De bedreiging afweren met de sterkten van de organisatie.
 • Een bedreiging afweren door bepaalde zwakten om te buigen naar sterkten.
 • Een bedreiging accepteren en de negatieve gevolgen aanvaarden op moment dat de bedreiging tot stand komt.
 • De bedreiging verminderen, zodat de impact op de organisatie lager ligt.
 • De activiteiten van de organisatie staken, aangezien het bedrijf niet levensvatbaar zal zijn in de toekomst.

De SWOT Analyse > Interne analyse > Externe analyse > Confrontatiematrix

swot analyse
Interne analyse
Externe analyse
Confrontatiematrix